Artikkel i Folkebladet nr. 12 1920: 

Den nye statsraad Ole Monsen Mjelde (og hans odelsgaard)

(Avskrift av artikkelen)

Det er ikke mer enn omtrent to maaneter siden at denne manns navn ble nevnt som noe mer kjennt, utenfor de engere politiske kretser. Men man visste der, at naar Mjelde blev valgt til odelstingspresident saa hadde man gjort et gott valg. Og det har tilfulle hollt stik. Ti unner al den omtale som i disse sisste dager har funnet sted av mannen, er det nær sagt bare gott og anerkjennene alt ihop. Bare "T. T. " later falle ord om "kammerat Mjelde", men selv det er ikke frit for at der stikker en smjle anerkjennelse unner. Han er virkelig i besste mening - en traust og paalidelig kar, en dyktig administrator som ikke finnes til enhver tid.

Først og fremst er naturligvis begeistringen stor innen hans egen bygd Haus like i nord for Bergen, og i det videre distrikt - Nordhordaland, som ikke tidligere i vort politiske liv har været overdrevent rikt paa politiske kapaciteter.

En artikel i "Gula Tidend" for 10. mars iaar søker regne op Nordhordlændinger i norsk politik, men det rekker ikke langt i saa maate. Der nevnes et par tingmenn for menneskealdre tilbake, men ingen av dem er synnerlig kjennt, ingen sekretær eller præsident i Stortinget blannt dem. Men saa dukker da Ole Mjelde op. Ikke som ny i selve tinget. Der har han sittet som repræsentant for Voss-kretsen helt fra 1910, og hadde perioden forut været varamann, og han hadde allerede da gaat igjennem alle grader i sin bygds kommunale liv, i sparebank, i herredsstyre og som tillitsmann i dampskibsselskap, et hverv som i disse fjordinnskaarne bygder er av over maate stor betydning for bygdens næringsliv.

Ole Monsen Mjelde er føtt paa fedrenegarden Øfste Mjelde i Haus den 12. september 1865, og paa denne gard har han allerede søn Mons Olsen, f. 1887 og sønnesøn Ole Monsen, f. 1916, efter sig. Selv overtok han fedrenegarden i 1890, efterat han fra 80 hadde fjennemgaat fylkesskolen og i 87 (86?) tat unnerofficersexamen som nr. 1 i sit kull. Med rang som kommandersersjant (fanejunker?) er han traatt av fra militær værdighet.

 

-

 I nevnte artikkel i "Gula" er nevnt at det er en gammel odels-ættegaard, det dreier sig om og at der fra en lensmann langt tilbake skal ha sittet søn efter far i 7 slektsledd og di har avvexlenne hett Mons og Ole den hele tid.*

Denne tradition har vi latt arkivmessig unnersøke, om den ville staa sin prøve. Kildene er vanskelige at faa fat i for vestlandet, men tildels ved velvillig hjelp av statsarkivaren i Bergen har det lykkes os at stille sammen følgenne:

Fra mitt paa 1600-tallet først er det kildene flyter saa rikelig at det er mulig bare noenlunne at kunne følge samme slekt paa samme gard nedover mot nutiden, og først efter aar 1700 med fullstennig sikkerhet, - og det viser sig da at paa Øfste Mjelde har der i ca. 150 aar frem til aar 1800 været 6 - sex - bruk, senere er der blit baade 10 og 12, ved delinger, og hertil kommer da i samme grenn brukene paa nedre- og mellem-Mjelde.

1. Mons Johannesen Mjelde**, f. 1616, levde 1664.

2. Han hadde visstnok 2 sønner, som i 1694 drev hver sit bruk av Øfste Mjelde. Disses navn var Johannes og Mons, og den ene hadde en søn, den annen en datter Kari, der som søskendebarn giftet sig med hverandre, Kari levet som enke ennda 1753, idet mannen

3. Johannes Johannesen Øfste Mjelde, f. 1686, død 1749, hadde to av de gamle bruk og var en saare mektig mann i bygden, i lang aarrekke, fra før 1723 lensmann i Haus og hadde av borgere i Bergen kjøpt til odel og eie de samme bruk, som hans forfedre forut i uvisst hvor mange slektledd hadde sittet paa med sikker bygsel, men dog ikke som eiendomsgard, og den selvbevissthet som det altid har git den norske bonne. Skfite efter ham ble hollt 14. april 1749, - men allerede lenge forut hadde han delt de to bruk mellem sine to sønner, der likesom i slektledder næst forut hadde navnene Johannes og Mons, og den ellste av dem

4.a. Johannes var død før faren, allerede 1746, og hadde i ekteskap med Synnøve Olsdatter efterlatt en datter og tre sønner, hvorav sønnen

 

Billedtekst: Lensmann Johannes Johannessen Mjelde

f. 1686 d. 1749, statsraadens farfars farfars farfar.

5.a. Mons Johannessen, f. 1744, likesom faren døde meget tidlig, nemlig bare 45 aar gammel i 1789, og hadde i ekteskap med Kristi Haaversdatter efterlatt 1 datter og 1 søn, Johannes, f. 1785, - om denne nevnes litt mer nedenfor, men efter ham har hans søn, Ole Johannesen, f. 1811, og sønnesøn Ole Olsen, f. 1857 drevet det bruk, som i nutiden bærer nr. 6.*** Nu hennte det sig imidlertid at enken Kristi Haaversdatter, som ved mannens død var bare 34 aar giftet sig paany, og hennes annen mann blev fetter av den første, - nemlig slik:

4.b. lensmannens annen søn Mons Johannessen, hvis levetid (føtsel og død) ikke er nærmere kjennt, hadde i ekteskap med Inger Olsdatter sønnen

5.b. Ole Monsen Mjelde, f. 1762, død 1808, og han ektet i 1789 enken etter fetteren. Slik gik det til at i flere aar blev begge lensmannens bruk drevet unner ett paany, saaleder ved folketellingen i 1801, da baade stedsøn og søn ennda vaar barn, Ole Monsens søn med Kristi Haaversdatter.

6. Mons Olsen Mjelde, var føtt 1790 levde ennda 1838 paa det bruk som nu har nr. 3, og som er statsraadens egentlig ættegaard.

Dette er nemlig sammes oldefar, og hustruen het Barbro Knutsdatter, f. 1793, - der levde som enke 1865, men sart efter døde. Deres søn

7. Ole Monsen Mjelde, f. 1814, døde 1898, gift med Kristi Johannesdatter, f. 1816, død 1888. De hadde to sønner og en datter, den yngste søn fik en part av garden var fit, men dødt baarnløs, og denne part, nuv. bruksnummer 4 kjøpte statsraaden igjen i 1902, søsteren Jorna, f. 1884, statsraadens tante har været gift paa mellem-Mjelde, men lever sine elldre dager paa fedrenegaarden, og har ved sin gode hukommelse været en bra hjelp til at denne ættestudie er kommet i saapass skik og orden som den er. - Den ellste søn

8. Mons Olsen Mjelde, f. 1842, død 1904, blev gift i 22 aars alder med en 20 aarige Brita Olsdatter fra Smaaland i Haus, altsaaføtt 1844, og ennda i live til at glede sig over sønnens hell i livet, og over en stor flok av barn og baarnebarnsbarn. Ti hennes ellste søn, altsaa statsraaden selv

 

Merknader i rødt er de skriftlige kommentarene jeg fant i Folkebladet. Bladet har jeg fått av Ole Mjelde (sønnesønn av Ole Monsen Mjelde), som fant det gamle bladet på loftet hjemme på gården Øvre Mjelde. Bildet av "gamlelensmannen" henger fremdeles på veggen på gården. Opplysningene i bladet stemmer ikke helt med opplysningene fra dagens slektsforskning, bl.a. slektsskap og en del av årstallene stemmer ikke med mine kilder ("Gardssoga for Mjedlagardana" av Torstein Selvikog Ætteboka fra Haus).

 

 

9. Ole Monsen Mjelde, f. 1865 blev gift likesaa ung som faren, 21 aar i 1887 med Anna Monsdatter, f. 1865, datter av en annen Mons Olsen Nedre Mjelde, der ennda lever. Han var fra garden Smaaland i Haus, og hans hustru Magdali Johannesdatter er fra Hannisdal i samme bygd.Statsraaden har i sit ekteskap (hustruen lever ennda) hat 14 barn, - hvorav 12 er i live.

Saaledes lyder i korte trekk denne ættesaga. Den er sjelden rik og sammenhengenne og gir det besste billede av mannens egen trauste, sikre karakter og vesen, ennda en type paa vestlandets faa riktige odelsættete bønner.

Ikke i hver bygd hverken vest eller øst paa i vort land er der slike sagaer at berette. Uroen i folk har ialfall i de siste mannsaldrer været for stor til det. Og desto større interesse mener vi det har at kunne følge samme ætt slik som her i 9 ledd, og med den lille Ole Monsen av 1916 ennog i 11 ledd gjennem de vexlenne tider og forholl.

Vi gir ogsaa billedet, efter amatørfotografi, av den gamle lensmanns maleri, som eftr utflukt til uvedkommenne nu er havnet i hæder og værdighet paa ættegarden, statsraadens farfars farfars farfar.

* Det har nå sittet  9 slektsledd på gården som avvekslende har hett Mons og Ole: 

Mons Johannessen Ø. Mjelde, 1719-1797

Ole Monssen Mjelde, 1766-1808,

Mons Olsen Mjelde, 1790-1844

Ole Monsen Mjelde, 1815-1898

Mons Olsen Mjelde, 1842-1904

Ole Monsen Mjelde, f. 1865-1942

Mons Olsen Mjelde f. 1888-1923,

Ole Mjelde f. 1917 

Mons Mjelde f. 1944. Mons eier i dag gården på Øvre Mjelde.

** Mons Johannesson er ikke far til Johannes, men hans svigerfar og far til Marta Monsdtr. Øvre Mjelde. Johannes' far het Anders Johannesson Rivenes.

***Bruk nr. 6 Jornabruket.

 

Back to "My genealogy page"

Page updated: 12-09-2002

Hanne Leira Knutsen